Monitoring uplatňovania Zákona o slobodnom prístupe k informáciám vo verejnej správe

10. november 2021

Aliancia Fai-play uskutočnila prieskum uplatňovania infozákona v územných samosprávach. Odoslala 231 žiadostí žiadostí o informácie. Tento prieskum využila na získanie informácií o tom, ako často prokuratúra (napr. formou protestov) napáda ich rozhodnutia a ako samosprávy reagujú na takéto zásahy prokuratúry.

Prieskum bol vykonaný na vzorke 231 samospráv (všetky VÚC, mestá, mestské časti a obce nad 4 tisíc obyvateľov).
82% samospráv odpovedalo v zákonnej lehote, 6% po zákonnej lehote, 10% neodpovedalo vôbec a 1% rozhodlo o odmietnutí sprístupniť informáciu o počte vydaných protestov prokurátora voči VZN alebo uzneseniu zastupiteľstva vydaných od roku 2017.
Za obdobie 1.1.2017 – 5.8.2021 v 32% samospráv nebol vydaný ani jeden protest prokurátora voči VZN alebo uzneseniu zastupiteľstva. Jeden protest bol za toto obdobie vydaný v 27% prípadov, 2 protesty v 16%, 3 protesty v 9%, 4 protesty v 5% samospráv. V priemere viac ako jeden protest za rok bol vydaný v 10% samospráv.
V 78% prípadov bolo protestu prokurátora vyhovené, v 18% nebolo vyhovené protestu (v ostatných prípadoch bol protest späťvzatý, bolo mu čiastočne vyhovené alebo je „v riešení“).
V 61% prípadov, keď nebolo protestu vyhovené, prokurátor nepodal správnu žalobu.
V 75% prípadov bol protest vydaný voči všeobecne záväznému nariadeniu a v 25% prípadov voči uzneseniu zastupiteľstva.

Pozrite si aj súhrnnú správu z monitoringu samospráv.

Projekt ‘Návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie efektívnejšieho a rýchlejšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Active Citizens Fund@4x

Scrolltotop-sk