V Centrálnom registri zmlúv neupozorňujú na všetky opravy

18. apríl 2013

V Centrálnom registri zmlúv sa robia zmeny v údajoch bez toho, aby verejnosť o tom vedela.

Zverejňujeme zoznam všetkých zmlúv, ktoré sú na portáli otvorenezmluvy.sk, ale kvôli chýbajúcemu ID v Centrálnom registri zmlúv máme podozrenie, že v rámci CRZ mohlo dôjsť k ich zmazaniu alebo nahradeniu zmluvou s pozmeneným znením. Pri overovaní tejto skutočnosti teda treba nájsť zmluvu na potráli otvorenézmluvy.sk a nájsť zmluvu s rovnakými parametrami na crz.gov.sk a tieto zmluvy porovnať.

Ak nájdete rozdiel, pri zmluve na otvorenezmluvy.sk rovno môžete na túto skutočnosť upozorniť v komentári porovnávanej zmluvy.

Update: Zistili sme, že vo zverejnenom zozname kvôli nedorozumeniu s programátormi boli zaradené aj zmluvy, ktoré sa v Centrálnom registri zmlúv nachádzajú v nezmenenom stave (vrátane ID) - a ich problémom je čitateľnosť pre strojové spracovanie, nie však to, že by u nich bola indícia, že so zmluvou niekto mohol manipulovať.

V tejto chvíli nedokážeme určiť, o koľko by bol náš zoznam kratší, keby sme sa nedopustili tejto chyby, ktorá nás mrzí a za ktorú sa ospravedlňujeme. Snažíme sa, aby sme zoznam očistili od týchto zmlúv a priniesli nový, ktorý presnejšie a korektnejšie zobrazí zmluvy, ktorých zverejňovanie mohlo obsahovať aj dodatočné zásahy.

Ako to funguje?

V databáze Centrálneho registra zmlúv je evidovaných vyše 300-tisíc zmlúv. Pri zadávaní zmluvy do databázy okrem priloženia znenia zmluvy patričná osoba pripíše aj zopár sprievodných informácií (napr. názov zmluvy, hodnotu zmluvy atď.) Pri vkladaní údajov do databázy systém automaticky priradí takému záznamu neopakovateľné identifikačné číslo (ID), ktoré sa pre dotyčný záznam nikdy nezmení. Toto číslo bežný návštevník stránky nevidí. Pre programátorov, ktorí pracujú s konkrétnou databázou, je to však kľúčový údaj.

Čo sa stalo?

V rámci projektu otvorenezmluvy.sk všetky zmluvy uverejnené v Centrálnom registri zmlúv (ale nielen tie) sťahujeme aj na náš server. Pri jednej z kontrol sme zistili, že na ňom máme o takmer 40-tisíc zmlúv viac. Presnejšie: máme stiahnutých cez 40-tisíc záznamov (teda zmluvu so sprievodnými informáciami), ktoré sa s pôvodným ID už v Centrálnom registri zmlúv nenachádzajú, hoci tam pôvodne boli, alebo sa k záznamom o nich nedá zvonka strojovo pristúpiť - takéto zmluvy však nenesú indíciu o možných dodatočných zásahoch (update 18. 4.).

Tento fakt môže mať viacero príčin, preto sme náhodne vybrali vzorku asi 40 zmlúv, ktoré sme evidovali ako zmluvy, ktoré máme „navyše", a pokúsili sme sa ich nájsť aj v CRZ. Výsledok bol nasledovný:

 1. Väčšinu z nich sme tam našli (- síce s iným ID, ale) v presne rovnakom tvare.
  Predpokladaným vysvetlením by mohlo byť, že zmluvu do CRZ omylom vložili viackrát. Jednu ponechali a duplicitné verzie sa rozhodol niekto zmazať.
  Update : Medzi tými zmluvami boli zrejme aj tie, ktoré sa do zoznamu dostali horeuvedeným omylom.
 2. Niektoré zmluvy sme našli zmenené - menej cenzurované. Teda pôvodne zverejnenú zmluvu sme nenašli, ale v CRZ je identická zmluva - až na údaje, ktoré v pôvodnej zverejnenej zmluve boli vyčiernené (napr. IČO) a v novozverejnenej verzii nie.
  Vysvetlením by mohla byť snaha napraviť neodôvodnené zatajenie údajov. Menej vyčiernená zmluva sa teda nahrala do systému znova a pôvodné záznamy sa zmazali.
 3. Našli sme zmluvy, ktoré mali iné údaje, ako pôvodne zverejnená zmluva.
  V tomto prípade zrejme došlo k vedomej manipulácii. Do systému sa nahrala zmluva s inými parametrami a pôvodne zverejnená zmluva je zmazaná (alebo je zmazaný záznam o nej, takže cez Centrálny register zmlúv je nevyhľadateľná - ako keby tam nebola.)
 4. Zmluva v Centrálnom registri už neexistuje (ani v pozmenenej forme).

Aj keď prípady popísané v bodoch 1. a 2. sú v podstate nápravou chýb (či sprehľadnenia registra), je obrovskou systémovou dierou, že evidencia opráv (ani dobre myslených) nie je zverejňovaná. Pokladali by sme za vhodné, keby v takých prípadoch bolo povinné pripojiť (a zverejniť) aj informáciu, prečo bola urobená oprava.

Dôsledkom nezverejňovania evidencie (a zrejme aj voľných pravidiel na mazanie už zverejnených zmlúv), je vytvorenie prostredia, kde sa môžu ukryť aj manipulácie popísané v bodoch 3. a 4. Tie môžu kryť nezákonné narábanie s verejnými financiami a dokonca aj trestnú činnosť.

Vzorka zmlúv, ktoré sme preverili, je (asi len tisícina z tých, čo prestali v CRZ existovať) veľmi malá (update: 18.4.). Potvrdili sme, že zmluvy so zmenenými údajmi (prípadne „nadobro zmazané") existujú, ale nevieme, či manipulácia so zmluvami je častým javom, alebo sme len „mali šťastie", že sme na ne natrafili.

Scrolltotop-sk