TS - Stovky verejných obstarávaní sa nedostalo na verejnosť kvôli pokynu: „nezverejniť“

4. jún 2010

Rozhodli sme sa zverejniť zoznam 919 verejných obstarávaní, ktorých výsledok nebol uverejnený vo Vestníku verejného obstarávania. Chceme tým dokumentovať jednu zo svojich výhrad voči Zákonu o verejnom obstarávaní, ktorý toto umožňuje.

Rozhodli sme sa zverejniť zoznam 919 verejných obstarávaní, ktorých výsledok nebol uverejnený vo Vestníku verejného obstarávania. Chceme tým dokumentovať jednu zo svojich výhrad voči Zákonu o verejnom obstarávaní, ktorý toto umožňuje. Od februára 2006 sa tak vyhlo aktívnej verejnej kontrole vyše pol miliardy eur. Vyzývame politikov, aby prijali záväzok v čo najkratšom čase urobiť zmeny v spomínanom zákone a dosiahli tak, že míňanie verejných zdrojov bude v maximálnej možnej miere prebiehať  pred zrakmi občanov.

Nezverejniť výsledok verejného obstarávania je možné v prípade takzvaných neprioritných služieb. Zákon o verejnom obstarávaní (25/2006 Z. z.) v § 22 a 95 ponecháva na ľubovôli obstarávateľa, či informácie o uzatvorení zmluvy nechá Úrad pre verejné obstarávanie zverejniť vo vestníku, slúžiacom na tieto účely, či nie. „Zákon neupravuje žiadne podmienky, ktoré by k takému postupu mohli dať prípadne nejaký zmysel. Je absolútne absurdné, že na to, aby sa občania nedozvedeli o minutí desiatok miliónov eur, môže byť postačujúcim dôvodom napríklad aj to, že nejaký úradník nemá občanov rád.“

Dôsledok týchto paragrafov, ktoré v zákone prežili desať novelizácií, vidno na zozname 919 nezverejnených výsledkov verejných obstarávaní. Údaje sme dostali zákonným spôsobom od Úradu pre verejné obstarávanie. Po sčítaní hodnôt uvedených v prehľade sme sa prepracovali k číslu 23,2 miliardy korún. Údaje uvádzame v korunách, pretože väčšina pochádza spred zavedenia eura v SR). Po odrátaní oznámení, ktoré boli uvedené ako čiastkové plnenia rámcových zmlúv (mohlo by ísť o duplicitné napočítanie cien) ostalo 856 nezverejnených oznámení v hodnote 22,8 miliardy korún. Zdôrazňujeme, že toto číslo je len informačné, pretože údaje za jednotlivé roky nie sú plne porovnateľné (pri rokoch 2006, 2007 a 2008 je uvádzaná "zmluvná cena", pri rokoch 2009 a 2010 "predpokladaná cena") a niektoré zmluvy neboli plnené v plnom objeme (napr. z 3,6 miliardy v nástenkovom tendri bolo realizovaných cca 380 miliónov Sk).

Myslíme si, že "pravda" bude niekde okolo 18 miliárd korún, či 600 miliónov eur. Nepochybujeme o tom, že medzi nimi budú aj značne neefektívne minuté peniaze. Vzhľadom na obrovský objem údajov podrobnejšia analýza bude vyžadovať viac času.

Znenie zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní:

§ 22, ods. 6): „Ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 3, verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či súhlasí s jeho uverejnením.“

§ 95, ods. 1): „Pri zadávaní podlimitných zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v prílohe č. 3 sa postupuje použitím postupu zadávania podprahových zákaziek. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľ úradu podľa § 92 a 93 a uvedie, či súhlasí s jeho uverejnením.“

Metodologické upozornenie:

Kvôli obrovskému počtu oznámení v tejto chvíli nemáme jednotlivé oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ani kópie uzatvorených zmlúv. Kvôli tomu nedokážeme verifikovať, či nemohlo dôjsť ku chybe pri spracovaní údajov na strane dodávateľa, ÚVO, prípadne Aliancie Fair-play. V sade tabuliek sa vyskytujú údaje, ktoré naznačujú, že zrejme nie všetky dáta plne korešpondujú s realitou! Hodnota zoznamu spočíva hlavne vo vytvorení si rámcového prehľadu o charaktere a rozsahu problému a v možnosti zorientovať sa, ku ktorým jednotlivým obstarávaniam má väčší zmysel vyžiadať si upresňujúce údaje a tak ich aj verifikovať.

 Prehľad nezverejnených výsledkov verejného obstarávania (.xls, cca 600 kB)

Na dešifrovanie použitých skratiek (ako VZS, VNS a pod.) je vhodné navštíviť stránku verejneobstaravanie.sk.

Scrolltotop-sk