TS: Overovali sme, či je Interblue Group Europe skutočne univerzálnym právnym nástupcom po zaniknutej garáži

12. marec 2010

Vysvetlenie Ministerstva životného prostredia neobsahuje dostatočne konkrétne vysvetlenia a niektoré kľúčové otázky celkom ignoruje.

Telefonicky sme sa spojili s obchodnými registrami v štáte Washington aj v kantóne Zug, aby sme sa dozvedeli, že ani v jednom nemajú informáciu o možnom univerzálnom právnom nástupcovi po zaniknutej garážovej Interblue. Navyše sme obdržali odpoveď ministerstva životného prostredia na náš list.

V prílohe tejto správy zverejňujeme už spomínanú odpoveď Ministerstva životného prostredia na náš list, v ktorom sme položili konkrétne otázky ohľadom emisného škandálu. Táto odpoveď podľa nášho názoru neobsahuje dostatočne konkrétne vysvetlenia a niektoré kľúčové otázky celkom ignoruje.

Dôležité fakty:

Univerzálne právne nástupníctvo po Interblue Group LLC mohlo vzniknúť iba splynutím, zlúčením alebo rozdelením podľa právnych predpisov.

Kedykoľvek do roku 2012 (do ukončenia platnosti zmluvy o predaji emisných kvót) sa môže objaviť univerzálny právny nástupca Interblue Group LLC a nárokovať si zmluvne garantované kvóty, preto je nevyhnutné zistiť, či právny nástupca vôbec existuje. Je nevyhnutné zistiť, či Ministerstvo životného prostredia dávalo písomný súhlas na prevod práva na nákup kvót inej osobe alebo či mohla tretia právnická (fyzická) osoba toto právo získať aj bez súhlasu ministerstva.

Otvorené otázky:

  • Dalo ministerstvo písomný súhlas na to, aby bol záväzok firmy Interblue Group doplatiť 15 miliónov eur prenesený alebo prešiel na švajčiarsku firmu Interblue Group Europe?
  • Dalo ministerstvo písomný súhlas na to, aby zmluvné práva na nákup zvyšných kvót prešli na tretiu stranu?
  • Je Slovensko rukojemníkom v tomto obchode? Musí čakať do roku 2012, kým sa neobjaví právnická, či fyzická osoba nárokujúca si na predaj ďalších kvót?
  • Môže Slovensko predávať emisie ďalej?
  • Môže Slovensko vyhlásiť zmluvu za skončenú, ak si firmy Interblue Group a Interblue Group Europe nesplnila zákonné povinnosti zverejniť informáciu o právnom nástupníctve vo verejne prístupných registroch? Existuje takáto zákonná povinnosť v štátoch Washington alebo vo Švajčiarsku, či v kantóne Zug?

V štáte Washington sme sa telefonicky obrátili na Department of Revenue (ekvivalent nášho daňového úradu), ktorý potvrdil, že firma nebola nikdy na tomto úrade zaregistrovaná, čiže voči tamojšiemu úradu nebola aktívna. Cez tento úrad si musia daňoví poplatníci štátu Washington vysporiadať svoje záväzky a právni nástupcovia musia ohlásiť nástupníctvo po daňových poplatníkoch štátu Washington (viď http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=458-20-216).

V obchodnom registri štátu Washington nám zase telefonicky potvrdili, že na tomto mieste firmy zvyčajne oznamujú právne nástupníctvo po zanikajúcich firmách. Žiadnu takúto informáciu o firme Interblue Group však nevedú. Teda v štáte Washington firma Interblue Group neoznámila na obvyklom mieste svojho prípadného univerzálneho právneho nástupcu.

V obchodnom registri kantóna Zug nám telefonicky potvdrili, že ani oni nevedú informáciu o tom, že by firma Interblue Group Europe AG bola univerzálnym právnym nástupcom nejakej inej firmy. Zároveň v konverzácii so Zuzanou Wienk povedali, že ak by Interblue Group Europe bola univerzálnym právnym nástupcom po inej firme, táto informácia by sa musela objaviť v registri a bola by viditeľná pre verejnosť cez webový záznam.

Zároveň vo švajčiarskom registri upriamili našu pozornosť na to, že firma momentálne nemá žiadneho zaregistrovaného zástupcu, a teda nemôže byť po rezignácii Jany Lütken navonok aktívna. Ak si firma zástupcu do registra nedoplní v určitom čase, register ju vyzve tak urobiť a ak nebude reagovať ani na výzvu, firmu vymaže.

„Zo zatiaľ prístupných informácií vyplýva, že švajčiarska Interblue Group Europe nie je univerzálnym právnym nástupcom Interblue Group LLC zaregistrovanej pôvodne v štáte Washington alebo si nesplnila základné povinnosti pri registrácii túto skutočnosť oznámiť,“ povedala pre médiá Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play.

Prílohy:

List Aliancie Fair-play adresovaný MŽP SR


List Ministerstva životného prostredia

Viac informácií o kauze emisie.

Scrolltotop-sk