Tlačová správa - Trestné konanie je stále pridlhé

15. november 2021

Nestačí vytvárať dobré podmienky pre aktívnych vyšetrovateľov, či ukážkových policajtov. Treba tiež obmedziť možnosti preťahovať trestné konanie pre tých „iných“, tvrdí Aliancia Fair-play.

Aliancia Fair-play upozorňuje na stav, že tzv. predprípravné konanie trvá stovky dní a to aj v trestných konaniach, kde ide o podozrenia z najzávažnejšej trestnej činnosti. Ide o fázu, ktorá predchádza začatiu trestného stíhania, v ktorej v podstate neprebieha vyšetrovanie, pretože v nej vyšetrovateľ nemôže plnohodnotne zabezpečovať dôkazy. „Máme dokonca prípad, keď si naše oznámenie ako horúci zemiak navzájom prehadzovali jednotlivé policajné zložky a nakoniec trvalo vyše 240 dní, kým bol vôbec určený príslušný vyšetrovateľ, ktorý sa mal vecou zaoberať. Paradoxne bol z útvaru polície, na ktorý sme trestné oznámenie pôvodne smerovali,“ povedal Peter Kunder riaditeľ Aliancie Fair-play.

„Hoci zákon pre trvanie tejto fázy stanovil ako štandard rozhodnúť o trestnom oznámení bezodkladne, resp. maximálne do 30 dní, na základe vlastných skúseností Aliancia Fair-play konštatuje, že obzvlášť v prípadoch ekonomickej trestnej činnosti to reálne niekedy trvá 200, 300 dní, ale aj dva roky,“ povedal Kunder. „Ak niekto chce nechať nejaký trestný čin takzvane vyhniť, toto poskytuje výborné možnosti. Stačí, ak namiesto toho, aby rozhodol o začatí trestného stíhania, si vyšetrovateľ vypýta od iných inštitúcií more papierov. Potom už nemusí robiť nič, len ich zaraďovať do šanónov. Ak by náhodou tie papiere dostal všetky, môže si následne vypýtať iné a spokojne môže čakať ďalej.“

Podstatne viac ako to, že tento stav je v súlade so zákonom, Alianciu Fair-play zaráža, že táto realita zodpovedných príliš neznepokojuje. „Obávame sa, že znova prebehnú väčšie zmeny v trestnom kódexe a urobí sa ďalšia reforma polície, bez toho, aby sa ohľadom tohto niečo zásadnejšie riešilo,“ povedal Kunder.

Aliancia Fair-play v ostaných štyroch rokoch opakovane žiadala vedenie polície o poskytnutie štatistík o tom, koľko priemerne trvajú jednotlivé fázy trestného konania a v koľkých prípadoch predprípravné konanie trvá napríklad viac ako rok. „V odpovediach na naše žiadosti sme sa dozvedeli, že také štatistiky polícia nevedie,“ povedal Kunder. Predchádzajúceho prezidenta PZ teda Aliancia Fair-play požiadala, aby také štatistiky nechal vytvoriť. Odpoveďou z policajného prezídia bolo, že sa to nedá, lebo v centrálnom informačnom systéme nemajú údaje o tom, kedy bolo podané trestné oznámenie a kedy o ňom nakoniec vyšetrovateľ rozhodol. Tieto údaje museli by si teda pýtať od jednotlivých útvarov polície, kde by ich zrejme tiež najprv museli vytvárať.
„Taký stav je v 21. storočí ťažko uveriteľný. Je to hanba polície. Vôbec nerozumiem, ako sa dá takto polícia odborne riadiť. Ako sa dajú nastavovať reformy a ako sa dá sledovať ich efekt. Pripomína mi to skúšanie typu pokus-omyl kombinované s vyhodnocovaním na základe toho, aký z toho má kto pocit.“ Aliancia Fair-play to pokladá za Hlavu XXII slovenskej polície: „Keby také štatistiky urobili, možno by sa dozvedeli, že majú rozsiahly problém, ktorý nechcú mať. Bez takých štatistík však problém oficiálne neexistuje, a tak nie je čo riešiť.“

Aj postup, ktorý sa deje po prípadnom rozhodnutí vec trestne nestíhať, pokladá Aliancia Fair-play za problémový. Keď totiž vyšetrovateľ odmietne oznámenie, oznamovateľ má možnosť voči tomu podať sťažnosť. Hoci tá nemá žiadne odkladné účinky, oznamovateľ ju musí podať do troch pracovných dní. „Je to šibeničná lehota a nie je pre ňu žiaden dobrý dôvod. Ak nám skutočne ide o to, aby sa oznamovateľ oznámil s argumentáciou vyšetrovateľa, našiel protiargumenty a jasne vyjadril v čom sa vyšetrovateľ mýli, prípadne čo opomenul, taký časový tlak nedáva zmysel. Veď ide o to, aby nedošlo k tomu, že bez dobrých dôvodov sa nebude stíhať vec, ktorá môže byť trestným činom,“ povedal Kunder.

O spomínanej sťažnosti rozhoduje prokurátor, ktorý však pri jej posudzovaní nie je viazaný nejakou lehotou. „Aj v prípadoch, keď prokurátori vyhoveli naším sťažnostiam, čas na ich posudzovanie sa dal rátať v desiatkach resp. stovkách dní. Znova – nežiaduci príspevok k prieťahom.“

Za zvlášť závažný problém Aliancia Fair-play pokladá, že po tom, ako prokurátor rozhodne o sťažnosti, zákon nevytvára možnosti napadnúť také rozhodnutie. „Dá sa síce požiadať o preskúmanie postupu prokurátora, ale prokuratúre niečo také zákon neprikazuje. Občas k tomu existuje na prokuratúre interný predpis, občas nie, v podstate je to na prokuratúre, či, komu a čomu sa v tomto smere bude venovať.“ Podľa Aliancie Fair-play na tento problém dlhodobo upozorňuje aj viacero advokátov.

Aliancia Fair-play navrhla niekoľko riešení, ktoré predloží relevantným orgánom a ministerstvám. Predovšetkým navrhuje, aby sa v polícii vykonal audit trvania postupov pri trestnom konaní. „Mnohé konkrétne riešenia by sa mali odvíjať od neho. Polícia evidentne teraz nemá kvalitné údaje, ktoré by umožnili popísať rozsah a dopad jednotlivých bŕzd trestného konania. Ich získanie by bol krok k efektívnejšiemu objasňovaniu trestnej činnosti,“ povedal Kunder.

Medzi návrhmi Aliancie Fair-play sú aj také, na presadenie ktorých nie sú potrebné zložité kroky, či zmena zákonov. „Keď vyšetrovateľ vytvorí nejaký dokument, ktorý zasiela ďalej, je zjavne bežné, ak sa na poštu dostane s omeškaním týždňa aj dvoch. Je to v podstate maličkosť, ktorá však aj pri riešení jednej veci dokáže spôsobiť prieťahy vyše mesiaca. Na jej riešenie podľa nás stačí len to, ak vedenie polície urobí trošku poriadok v administratívnych procesoch,“ povedal Kunder.

Projekt ‘Návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie efektívnejšieho a rýchlejšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Active Citizens Fund@4x

Scrolltotop-sk