Tlačová správa: Časť samospráv stále ignoruje infozákon

12. november 2021

Aliancia Fair-play vyhodnotila svoj prieskum zameraný na monitoring uplatňovania infozákona v samosprávach. V rámci neho sa pýtala 231 najväčších samospráv na to, koľkokrát v priebehu ostaných 4,5 roka prokurátor napadol ich prijaté uznesenia a VZN.


„Napriek tomu, že sme sa zámerne zamerali na mestá a samosprávne kraje, ktoré sa nemôžu vyhovárať na nedostatok kapacít, až šestina z nich odignorovala žiadosť o informácie, odpovedala po zákonnej lehote alebo rovno odmietla poskytnúť odpoveď. Nedokážeme to vnímať inak, ako že transparentnosť ich zaťažuje,“ povedal riaditeľ Aliancie Fair-play Peter Kunder. Pokladá za alarmujúce, že ešte po 20 rokoch uplatňovania infozákona sa nachádzame v stave, keď základný nástroj pre verejnú kontrolu zlyháva.

Je to o to závažnejšie, že základná inštitucionálna kontrola samospráv zďaleka nestačí. „Analýza NKÚ v minulom roku ukázala, že súčasný systém vnútornej kontroly prostredníctvom hlavného kontrolóra pri viac ako dvoch tretinách obcí nie je dostatočný a obce „si obstarávajú pocit, že prostredie územnej samosprávy je v zmysle zákona pod kontrolou a drobnohľadom“, povedal Kunder.

Prieskum Aliancie Fair-play sa zameral na ďalšiu zložku dohľadu – prokuratúru. Za obdobie 4,5 roka pri tretine samospráv nebol vydaný ani jeden protest prokurátora voči VZN alebo uzneseniu zastupiteľstva. „Získané dáta ukazujú, že počet intervencií prokurátorov je veľmi nízky,“ doplnil Kunder. Pri vyše 200 samosprávach v priebehu sledovaného obdobia totiž prokurátori podali len 356 protestov. Podľa Aliancie Fair-play to nezodpovedá stavu dodržiavania zákonov, ktorý zisťuje v samosprávach napríklad NKÚ pri svojich kontrolách.

V 78% prípadov samosprávy protestu prokurátora vyhoveli, v 18% nie. V ostatných prípadoch bol protest späťvzatý, bolo mu čiastočne vyhovené alebo je „v riešení“.„Zaráža nás, že v 61% prípadov, keď samosprávy protestu nevyhoveli, prokurátor následne nepodal správnu žalobu. V takom prípade prokurátor buď pochybil pri vydaní protestu, alebo netrvá na dôslednom vynucovaní zákonov. Ani jedna možnosť nie je víťazstvom,“ povedal Kunder.

Podľa Aliancie Fair-play aj súčasná vláda pokračuje v „tradícii“ nevenovať patričnú pozornosť riešeniam dlhodobému problému s nedostatočnou kontrolou samospráv.

Projekt ‘Návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie efektívnejšieho a rýchlejšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Active Citizens Fund@4x

Scrolltotop-sk