Pripomienkovali sme zákon o verejnom obstarávaní

23. júl 2013

Aliancia Fair-play odovzdala v rámci medzirezortného pripomienkovacieho konania svoje pripomienky a postrehy k návrhu zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vypracovalo Ministerstvo vnútra SR. Nami predložených pripomienok a návrhov na zlepšenie novely zákona sa nakoniec nazbieralo takmer 50.

Medzi kľúčové pokladáme:

  1. zrušiť (resp. nezaviesť) strategickú zákazku, nakoľko ide o nesystémovú zmenu, ktorá je v rozpore so zásadami verejného obstarávania a rozšírila by možnosti pre klientelizmus,
  2. ponechať možnosti námietok aspoň v takom rámci, v akom ich pripúšťa súčasná legislatíva - námietky sú opravným mechanizmom, ktorý má zabrániť protiprávnemu konaniu obstarávateľov,
  3. upraviť navrhovaný systém evidencie referencií, aby sa nedal zneužívať voči poctivým podnikateľom a nemohol slúžiť ako prostriedok na vylučovanie nepohodlnej konkurencie zo súťaží - napríklad zavedením štandardných opravných mechanizmov,
  4. nezaviesť širokú definíciu "ekonomicky najvýhodnejšej ponuky", ktorá by umožňovala využívať príliš subjektívne kritériá (ako napr. "estetické charakteristiky"), na hodnotenie ponúk, kde cena je iba jedným z hodnotených kritérií,
  5. nezavádzať výber komisií tak, aby v nich mohli hodnotiť ľudia s evidentným konfliktom záujmov,
  6. definíciu "mimoriadne nízkej ponuky" neodvíjať od konkrétneho percenta, nakoľko rôznosť oblastí, v ktorých by sa mala uplatňovať, neumožňuje vyjadriť ju jediným číslom zahŕňajúcim situáciu v stavebníctve, rôznych službách a pri predaji rôznorodých tovarov,
  7. navrhujeme zaviesť vyššiu zodpovednosť (a aj právomoci) " odborne spôsobilých osôb", čo by mohlo priniesť zlepšenie právneho vedomia a efektívnejšiu aplikáciu zákona.


Okrem výhrad k navrhovanému zneniu a konkrétnych návrhov, sme ministerstvo vnútra upozornili aj na fakt, že podľa zákona nie je kompetentné predkladať tento zákon do medzirezortného pripomienkovacieho konania a následne do vlády.

Tiež sme upozornili na možné problémy pri tvorbe a rozbiehaní elektronického trhoviska, na nereálnosť termínu na jeho spustenie ako aj na zatiaľ neexistujúce podrobné pravidlá jeho fungovania, od ktorých fatálne závisí úspešnosť tohto riešenia a na mnoho iných vecí.

Pozrite si kompletné znenie pripomienok Aliancie Fair-play k návrhu zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Scrolltotop-sk