Otvorený list ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borecovi

7. máj 2013

Aliancia Fair-play upozorňuje na zmeny v prideľovaní spisov na Okresného súdu Bratislava I, vníma ich kriticky. Zásadné úpravy v krátkom čase podľa nej vyvolávajú podozrenia z ich účelovosti a nezmyselnosti.

Vážený pán minister,

Aliancia Fair-play si preštudovala rozvrh práce Okresného súdu Bratislava I na rok 2010, štatistiky o zaťaženosti sudcov občiansko-právneho kolégia na tomto súde v relevantnom období ako aj dodatky k rozvrhu práce, ktoré urobila bývalá predsedníčka súdu Helena Kožíková relatívne krátko po svojom nástupe do funkcie.

Veľmi kriticky vnímame najmä dodatky k rozvrhu č.9, 10 a 11, ktoré vykonala v priebehu dvoch týždňov v máji 2010, a ktoré dramaticky upravovali pomery prideľovania spisov v hlavnej civilnej agende na tomto úseku. Také zásadné úpravy v takom krátkom čase vyvolávajú vážne podozrenia z ich účelovosti a nezmyselnosti. Navyše v čase pred tým, ani potom neboli opatrenia takého charakteru na vyrovnanie záťaže sudcov vykonané.

Problém v takomto spôsobe riešenia nerovnomernosti záťaže sudcov vidíme najmä v tom, že zasiahlo veľmi krátke obdobie a zároveň ponechalo nápad len trom z dvadsiatich sudcov kolégia, čím de facto poprelo zmysel náhodného prideľovania spisov, teda princípu, ktorý v našom právnom poriadku zabezpečuje jeden z hlavných atribútov súdneho konania.  Ak sa zníži počet sudcov z takmer dvoch desiatok na tri, je otázne, či sa vôbec dá hovoriť o náhodnom výbere.

Domnievame sa, že štát by mal zabezpečiť zmysluplné napĺňanie tejto zásady a situáciu vyriešiť tak, aby sa nemohla na slovenských súdoch opakovať. Cez takéto typy opatrení sa totiž neprimerane zvyšuje riziko možnej manipulácie a obchádzania elektronickej podateľne a predsedom súdov otvára príliš veľkú možnosť na dočasné „znefunkčnenie" systému náhodného prideľovania.

Veríme, že vyrovnať zaťaženosť sudcov možno aj spôsobom, ktorý neprináša také veľké riziká, teda v dlhšom časovom úseku pri zachovaní skutočného náhodného výberu.

Ak sa v priebehu dvoch týždňov trikrát tak výrazne zmenia pomery prideľovania spisov a dodatky k rozvrhu navyše nie sú prerokované so sudcovskou radou, navonok to nevytvára dojem profesionálneho a premysleného riadenia súdu ale narýchlo pripravených krátkodobých krokov s neznámou motiváciou. Viac pôsobia ako chaotický zmätok.

Ak je pripravená zmena rozvrhu, ktorá je účinná od 10.5.2010 a ešte v ten deň je opäť vydaná zmena rozvrhu s okamžitou účinnosťou od nasledujúceho dňa, tá je však znovu po siedmych dňoch od účinnosti zmenená, u nestranného pozorovateľa to vyvolá otázky o tom, prečo sa tieto náhle zmeny udiali v takom krátkom čase a s takým chvatom.

Ako je zrejmé zo zápisnice sudcovskej rady súdu z 1.6.2010, tieto opatrenia boli účinné skôr, ako ich predsedníčka prerokovala so sudcovskom radou, čím obišla jej zákonnú povinnosť. Tým podľa nášho názoru prišlo k porušeniu zákona a zákonných povinností predsedu súdu. Preto Vás vyzývame, aby ste prípad preskúmali a zvážili vyvodenie zodpovednosti voči jej osobe za porušenie zákona.

Zároveň Vás žiadame, aby ste nám výsledok šetrenia oznámili. Zaujíma nás, samozrejme, aj Vaše stanovisko k zabezpečeniu systémových opatrení na ochranu zmyslu a napĺňania náhodného prideľovania spisov na Slovensku.

S pozdravom,

Zuzana Wienk

Téme sa venujeme aj na našom blogu .

PRÍLOHY:

Scrolltotop-sk