Návrhy Aliancie Fair-play na zefektívnenie trestného konania

15. november 2021

Aliancia Fair-play vedeniu Policajného zboru SR a relevantným ministerstvám prednesie zmeny, ktoré by mali pozitívny dopad hlavne na skrátenie doby trestného konania, a tak nepriamo aj na zvýšenie dôveryhodnosti polície a schopnosti štátu vymáhať zákon.

Navrhujeme:

• Ukotviť v Trestnom poriadku, aby vyšetrovateľ v prípade, ak nerozhodne o trestnom oznámení v lehote 30 dní, mal povinnosť oboznámiť o tom prokurátora, oznamovateľa a poškodeného s uvedením dôvodov, ktoré mu bránia o trestnom oznámení rozhodnúť.

• Naplánovať a vykonať audit procesov predprípravného a prípravného konania, ktorý by definoval slabé miesta, kde dochádza k najväčším prieťahom a navrhol by riešenia.

• Zabezpečiť pravidelnú tvorbu a zverejňovanie štatistík, vďaka ktorým bude možné sledovať dĺžku jednotlivých fáz vyšetrovania (prípadne kritických procesov, ktoré môžu predlžovať vyšetrovanie – napríklad dobu vyhotovenia znaleckých posudkov) jednotlivých trestných činov. V rámci tohto štatistického vyhodnocovania odporúčame, aby štatistiky vyhodnocovali nielen priemerný čas trvania jednotlivých položiek, ale uvádzali aj početnosť významnejších odchýlok od priemeru (teda informovali nielen o tom, že priemerná doba vyšetrovania je napr. 50 dní, ale aj o tom, koľko vyšetrovaní trvá viac ako dva roky).

• Zabezpečiť pružnejšiu spoluprácu medzi políciou a ostatnými subjektmi štátnej správy pri získavaní dokumentov, ktoré vyšetrovatelia potrebujú, aby sa výrazne skrátil čas na získavanie takých dokumentov. Spolu s tým zabezpečiť reálnu postihnuteľnosť neprimeraných dôb na vybavenie požiadaviek vyšetrovateľa. (Dnes táto činnosť trvá aj štvrť roka a to dokonca aj v prípadoch, keď ide o vyžiadanie dokumentov v rámci toho istého rezortu.)

• Zabezpečiť lehoty, ich vynútiteľnosť a vynucovanie v prípadoch, keď vyšetrovateľ požaduje dokumenty od súkromných subjektov (napr. bánk). AFP sa stretla s prípadom, keď podľa vyšetrovateľky jej banka neposkytla súčinnosť vyše pol roka.

• Urýchlene novelizovať zákony za účelom predĺženia času archivácie zmlúv, účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s obstarávaním, ktoré často slúžia ako dôkazy, tak aby zodpovedali premlčacím dobám aj v prípadoch obzvlášť závažných zločinov.

• Predĺžiť lehotu na podanie sťažnosti voči uzneseniu policajta na lehotu, ktorá bude reálne vytvárať oznamovateľovi/poškodenému priestor na napísanie sťažnosti (napríklad aj nahliadnuť do spisu).

• Zaviesť lehotu na rozhodnutie prokurátora o sťažnosti voči uzneseniu vyšetrovateľa, resp. zaviesť opatrenia, aby sa výrazne skrátila doba rozhodovania prokurátorov, zvlášť pri veciach, o ktorých rozhodnúť nie je časovo náročné.

• Pri sťažnosti voči uzneseniu vyšetrovateľa uzákoniť právo žiadať preskúmanie postupu prokurátora, resp. uzákoniť inú možnosť napadnutia takého rozhodnutia prokurátora.

• V polícii zabezpečiť administratívne postupy tak, aby dokumenty zasielané vyšetrovateľmi boli doručené na poštu v priebehu jedného pracovného dňa.

• Zaviesť systém evidencie vykonaných „úkonov“ pri vyšetrovaní, ktorý by poškodeným resp. oznamovateľom dával základnú predstavu o objeme aktivít pri vyšetrovaní (ako napr. vo Švajčiarsku).


Projekt ‘Návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie efektívnejšieho a rýchlejšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Active Citizens Fund@4x

Scrolltotop-sk