Datanest-logo
O nás

Aliancia Fair-play je dlhodobou protiváhou moci. Už 20 rokov pozeráme politikom na prsty, prinášame nezávislý občiansky pohľad a snažíme sa ponúkať dobré riešenia.


Aliancia Fair-play je štandardné neziskové a nestranícke občianske združenie, ktoré v roku 2002 založila bývalá novinárka Zuzana Wienk. Od roku 2019 združenie vedie bývalý novinár Peter Kunder, ktorý pre organizáciu pracuje od roku 2003.

Začínali sme s cieľom sledovať výdavky politických strán pred parlamentnými voľbami v roku 2002. Postupne sme sa okrem financovania politiky pustili aj do odhaľovania korupčných káuz, do obhajoby práva na informácie, do kontroly verejných obstarávaní či do monitoringu justície a zverejňovania otvorených dát.

Za 20 rokov sme pomáhali odhaliť alebo posunúť ďalej kauzy ako fiktívni darcovia SDKÚ, nástenkový tender, emisie či Váhostav. Prispeli sme k pádu Štefana Harabina, na politikaopen.sk zverejňujeme majetok politikov, stojíme za Hedvigou Malinovou a hľadali sme a oceňovali odvážne Biele Vrany (túto činnosť pre neskôr preniesli na združenie Bystriny). 


Okrem toho, že upozorňujeme na systémové problémy a konkrétne zlyhania politikov, snažíme sa aj o vyvodzovanie zodpovednosti a prichádzame s návrhmi na zmenu nefunkčných zákonov.

Za svoje základné hodnoty považujeme nezávislosť, odbornosť, integritu a otvorenosť. Zverejňujeme preto informácie o svojej činnosti i financovaní vysoko nad rámec zákona a uplatňuje na seba prísne etické zásady. Viac sa o našom financovaní a činnosti dočítate v časti Výročné správy.

Našu robotu môžete sledovať aj na Facebooku a Twitteri či v našom newsletteri. Ak našu prácu pokladáte za dôležitú, budeme vďační za podporu.
Datanest-logo
Ľudia

Po reorganizácii (zúžení) Aliancie Fair-play v roku 2019 základ tímu tvoria len dvaja pracovníci pracujúci "fulltime". Tí zabezpečujú väčšinu programových aktivít - teda tých, ktoré napĺňajú hodnotové ciele organizácie. Okrem nich sa na činnosti podieľajú brigádnici, stážisti, občas aj dobrovoľníci. Ostaných ľudí potrebných pre chod kancelárie (hlavne účtovníctvo a IT) outsourcujeme v potrebnom rozsahu.
Na externej báze podľa aktuálnych potrieb spolupracujeme aj s desiatkami ďalších odborníkov, konzultantov a spolupracovníkov.

Datanest-logo
Stanovy

Článok I


Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je:
  Aliancia Fair-play, skratka AFP
  anglický názov: Fair-Play Alliance, skratka FPA
 2. Sídlom združenia je:
  Hubeného 7,
  831 53 Bratislava
 3. Pôsobnosť Aliancie Fair-play je celoslovenská.

Článok II


Ciele Aliancie Fair-play:

 1. Cieľmi Aliancie Fair-play sú:
  1. podpora rozvoja demokratických mechanizmov,
  2. podpora demokratizácie politického prostredia,
  3. podpora rozvoja slobodného mediálneho prostredia,
  4. vzdelávanie, tréning, informovanie a aktivizovanie verejnosti,
  5. budovanie takzvaných watchdogových čiže monitorovacích mechanizmov.
 2. Činnosť združenia Aliancia Fair-play (ďalej len Aliancia) sa zameriava najmä na:
  1. analýzu a monitoring fungovania politických strán, vrátane ich financovania, vyhodnocovanie legislatívneho rámca v tejto oblasti, skúmanie spravodlivosti a efektivity volebných systémov,
  2. navrhovanie riešení pre transparentný a kontrolovateľný systém politických strán, ale aj volebných pravidiel,
  3. navrhovanie riešení pre vyššiu transparentnosť verejného života, posilňovanie demokratických princípov a politických ľudských práv, pre funkčnosť právneho štátu a pre efektívnejšie vynakladanie verejných financií a účinnejšiu verejnú kontrolu výkonu moci,
  4. monitoring dodržiavania platných legislatívnych noriem v oblasti politického života, verejného života justíciu,
  5. vytváranie priestoru pre verejnú a mediálnu diskusiu o problematike politických strán formou organizovania seminárov, konferencií a tvorivých stretnutí,
  6. informovanie verejnosti, odborníkov a médií o výsledkoch práce Aliancie prostredníctvom médií, tlačových materiálov, vzdelávacích programov a činností charakterizovaných ako verejný lobing,
  7. vytváranie watchdogových, čiže monitorovacích mechanizmov, vrátane využitia nástrojov investigatívnej žurnalistiky, hlavne pri sledovaní efektivity využívania verejných zdrojov,
  8. vytváranie mechanizmov a podnetov pre samoreguláciu mediálneho prostredia, poskytovanie poradenstva pre médiá,
  9. vytváranie prostredia pre účinnú ochranu oznamovateľov korupcie a nekalých praktík (whistleblowerov) a pre ich spoločenské ocenenie,
  10. hospodársku činnosť v súlade s cieľmi združenia,
  11. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
  12. vzdelávanie a podporu vzdelávania,

Článok III

Orgány Aliancie a spôsob ich ustanovenia

 1. Orgánmi Aliancie sú:
  1. Valné zhromaždenie členov Aliancie
  2. Programový riaditeľ
  3. Riaditeľ pre stratégie a rozvoj
  4. Revízor
  5. Správna rada

Článok IV


Valné zhromaždenie členov Aliancie

 1. Valné zhromaždenie členov Aliancie je najvyšším orgánom Aliancie.
 2. Valné zhromaždenie najmä:
  1. schvaľuje Stanovy Aliancie dvojtretinovou väčšinou všetkých aktívnych členov,
  2. rozhoduje o zrušení Aliancie a menovaní likvidátora,
  3. rozhoduje o prijatí ďalších členov Aliancie a o ukončení členstva,
  4. volí programového riaditeľa Aliancie na obdobie štyroch rokov,
  5. odvoláva programového riaditeľa Aliancie,
  6. volí riaditeľa pre stratégie a rozvoj Aliancie na obdobie štyroch rokov,
  7. odvoláva riaditeľa pre stratégie a rozvoj Aliancie,
  8. poveruje dočasným vykonávaním funkcie programového riaditeľa Aliancie na dobu do zvolenia programového riaditeľa Aliancie,
  9. poveruje dočasným vykonávaním funkcie riaditeľa pre stratégiu a rozvoj Aliancie na dobu do zvolenia programového riaditeľa Aliancie,
  10. volí revízora na obdobie štyroch rokov,
  11. odvoláva revízora,
  12. sleduje výsledky práce Aliancie a určuje ďalšie zameranie,
  13. ruší smernice riaditeľa,
  14. schvaľuje vnútorné predpisy Aliancie a rokovací poriadok,
  15. schvaľuje účtovnú závierku,
  16. rozhoduje o prítomnosti a udelení slova nečlenom Aliancie na valnom zhromaždení,
  17. schvaľuje kandidátov na členov správnej rady,
  18. v prípade straty dôvery s vedomím správnej rady odvoláva členov správnej rady,
  19. rozhoduje o pridelení štatútu čestného člena správnej rady bývalým riaditeľom a bývalým členom správnej rady Aliancie.
 3. Za neaktívneho člena je považovaný člen, ktorý sa po dobu ostatných osemnástich mesiacov nezúčastnil ani na jednom z valných zhromaždení, a/alebo počas tejto doby nehlasoval per rollam pri prijímaní rozhodnutia mimo zasadnutia valného zhromaždenia podľa ods. 6, prípadne podpísal návrh na zvolanie valného zhromaždenia podľa ods.4

  Člen, ktorý má viac ako deväťmesačný nedoplatok na členských príspevkoch sa tiež pokladá za neaktívneho a má pozastavené právo hlasovať.

  Neaktívny člen, sa opätovne stáva aktívnym členom s plnými právami doplatením členského a účasťou na valnom zhromaždení, podpísaním návrhu na zvolanie valného zhromaždenia podľa ods. 5 alebo hlasovaním podľa ods. 6.
 4. Valné zhromaždenie Aliancie prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, ak tieto Stanovy nestanovujú inak. Je uznášaniaschopné, keď je prítomná aspoň polovica všetkých aktívnych členov.
 5. Valné zhromaždenie zvoláva programový riaditeľ Aliancie aspoň jedenkrát ročne alebo, ak o to požiada najmenej 1/3 aktívnych členov Aliancie alebo revízor, v termíne, ktorý navrhnú. V prípade, že napriek návrhu 1/3 aktívnych členov nedôjde k zvolaniu valného zhromaždenia, môže ho zvolať zástupca tejto skupiny.

  V prípade že nikto počas prvých troch mesiacov roka nezvolal valné zhromaždenie, tak sa koná 15. apríla o 17:00 h v sídle Aliancie.

 6. Valné zhromaždenie môže prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia (per rollam). Návrh uznesenia spolu s lehotou na vyjadrenie, ktorá musí byť minimálne 5 dní od odoslania, predkladá členom písomne, mailom, či inou elektronickou komunikáciou umožňujúcou spätné overenie hlasovania. Iniciovať rozhodovanie valného zhromaždenia per rollam môže osoba s právomocou zvolať valné zhromaždenie podľa ods. 5.

  Členovia v takom prípade hlasujú tak, že zašlú svoje vyjadrenie písomne formou určenou vo výzve na hlasovanie. Na prijatie uznesenia je pri tomto spôsobe rozhodovania potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých aktívnych členov združenia, ak tieto Stanovy neustanovujú inak.

  Osoba, ktorá iniciovala prijímanie rozhodnutia mimo zasadnutia valného zhromaždenia, oznámi výsledky hlasovania všetkým členom. V prípade, keď už hlasoval dostatok členov a výsledok hlasovania nemôžu zvrátiť členovia, ktorí ešte nestihli hlasovať, môže ukončiť a vyhodnotiť hlasovanie aj pred termínom pôvodne určeným ako koniec hlasovania.
 7. O personálnych otázkach – hlavne definovaných v ods. 2 písmená b) až k) valné zhromaždenie prijíma rozhodnutie tajným hlasovaním. O týchto otázkach nemožno hlasovať spôsobom definovaným v ods. 6

Článok V


Členovia

 1. Členom Aliancie sa môžu stať občania Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorých valné zhromaždenie prijme za členov Aliancie. Člen hlasuje na zasadaní valného zhromaždenia osobne.
 2. Členom Aliancie sa nemôže stať člen politickej strany alebo politického hnutia, ani osoba, ktorá bola členom politickej strany, či hnutia, prípadne kandidovala do politickej funkcie v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o prijatie v Aliancii, prípadne v tomto období zastávala funkciu, ktorá sa vníma ako úzko prepojená s politickou, či straníckou prácou.
 3. Žiadosť o prijatie musí žiadateľ podať písomne a musí v nej uviesť všetky údaje potrebné k jej riadnemu posúdeniu. Náležitosti žiadosti stanoví vnútorný predpis.

  O žiadosti, ktorá obsahuje potrebné náležitosti, rozhodne valné zhromaždenie Aliancie najneskôr na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia, po písomnom podaní žiadosti, spravidla do troch mesiacov. Výsledok hlasovania valného zhromaždenia o prijatí člena oznámi žiadateľovi o členstvo osoba zodpovedná za vedenie zoznamu členov Aliancie. V prípade kladného rozhodnutia sa žiadateľ stáva členom Aliancie deň nasledujúci po dni, kedy o členstve rozhodlo valné zhromaždenie.

 4. Člen Aliancie má právo:
  1. voliť a byť volený do orgánov Aliancie (ak tieto Stanovy nestanovujú inak), pričom každý člen disponuje jedným hlasom,
  2. podávať návrhy a odporúčania všetkým orgánom Aliancie,
  3. dôverne informovať predsedu správnej rady o závažných skutočnostiach súvisiacich s Alianciou,
  4. zúčastňovať sa na aktivitách Aliancie,
  5. byť informovaný o činnosti Aliancie.
 5. Všetci členovia Aliancie sú povinní dodržiavať Stanovy, vnútorné predpisy a rozhodnutia orgánov Aliancie, pričom prispievajú k naplňovaniu cieľov Aliancie.
 6. Člen môže kedykoľvek ukončiť svoje členstvo v Aliancii prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného osobe zodpovednej za vedenie zoznamu členov. Členstvo zaniká dňom nasledujúcom po dni, kedy bolo oznámenie o ukončení členstva doručené.
 7. Valné zhromaždenie môže členovi ukončiť členstvo v Aliancii, ak:
  1. člen opakovane koná v rozpore s cieľmi a zásadami činnosti Aliancie,
  2. člen opakovane nedodržiava rozhodnutia orgánov Aliancie,
  3. jeho členstvo by bolo v rozpore s princípmi, ktoré sú vyjadrené v bode 2 tohto článku,
  4. dva roky neplatí členské alebo mimoriadne členské príspevky určené vnútornými predpismi.

Článok VI


Výkonné orgány Aliancie

 1. Programový riaditeľ a riaditeľ pre stratégie a rozvoj (ďalej len riaditelia) sú štatutárnymi zástupcami Aliancie a konajú samostatne s výnimkou prípadov, z ktorých vyplývajú pre Alianciu záväzky v hodnote nad 35 000 €, a v prípade jednotlivého predaja, kúpy majetku, či nakladania s majetkom, obstarávaním služieb, či prác prevyšujúcich hodnotu 10 000 €. V prípadoch, v ktorých sú prekročené tieto limity je nutné, aby riaditelia konali v zhode, čo prejavia podpismi.
 2. Po vzájomnej dohode si riaditelia môžu písomne dohodnúť podrobnejšie pravidlá. V prípade kompetenčných sporov rozhodne Valné zhromaždenie členov Aliancie. Valné zhromaždenie môže túto oblasť upraviť vnútornými predpismi.
 3. Riaditelia po vzájomnej dohode schvaľujú rozpočet Aliancie a jeho zmeny.
 4. Riaditelia môžu poveriť zastupovaním Aliancie v právnych vzťahoch iné osoby.
 5. V prípade, ak má Aliancia obsadené miesto len jedného riaditeľa, ten koná samostatne.
 6. Ak Aliancia má obsadené miesto len jedného štatutára a pred uplynutím jeho funkčného obdobia nezvolí na ďalšie funkčné obdobie žiadneho riaditeľa, existujúci štatutár je obligatórne poverený dočasným vykonávaním funkcie riaditeľa až do zvolenia nového riaditeľa, či do poverenia inej osoby dočasným vykonávaním funkcie riaditeľa.
 7. Voľba riaditeľov spravidla prebieha aspoň dva mesiace pred ukončením ich funkčného obdobia.
 8. Stanovy Aliancie a vnútorné predpisy prijaté valným zhromaždením sú pre riaditeľov primeraným spôsobom záväzné aj v prípade, keď nie sú členmi Aliancie.
 9. Riaditelia majú právo zúčastniť sa valného zhromaždenia aj v prípade, keď nie sú členmi Aliancie.
 10. Riaditelia majú v rámci svojich možností daných hlavne uzatváraním zmlúv povinnosť zabezpečiť, aby sa princípmi a zásadami AFP v primeranej miere riadili aj osoby, ktoré aj keď nie sú členmi AFP, tak sa v spolupráci s Alianciou podieľajú na činnosti a dosahovaní jej cieľov.

Článok VII

Programový riaditeľ

 1. Programový riaditeľ hlavne:
  1. koná v súlade princípov a dohôd vyjadrených v stanovách a vnútorných predpisoch Aliancie,
  2. zastupuje Alianciu navonok ako jej hovorca, v komunikačných vzťahoch a výstupoch a v oblasti PR,
  3. riadi programy a aktivity,
  4. schvaľuje a podpisuje finančné operácie v súlade s platnými právnymi predpismi. Ich vykonaním môže poveriť iné osoby a to aj dlhodobo,
  5. je zodpovedný za výkazníctvo v programovej oblasti dovnútra aj voči tretím stranám,
  6. rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú týmito Stanovami priznané iným orgánom Aliancie.
  7. vydáva smernice v programovej, PR a komunikačnej oblasti, ktoré musia byť v súlade so Stanovami a vnútornými predpismi Aliancie a sú záväzné pre osoby, ktoré zmluvne zabezpečujú chod Aliancie a napĺňanie jej programu.
  8. vyhotovuje výročnú správu a predkladá ju Valnému zhromaždeniu členov Aliancie,
  9. oslovuje schválených kandidátov na členov správnej rady
 2. Ak programový riaditeľ je členom Aliancie, tak:
  1. zvoláva valné zhromaždenie členov Aliancie spolu s navrhovaným programom,
  2. je zodpovedný za vedenie zoznamu členov Aliancie a zasielanie zápisnice z valného zhromaždenia členov Aliancie.
 3. Ak programový riaditeľ nie je členom Aliancie, kompetencia definované v ods. 2 prechádzajú na revízora.
 4. Ak programový riaditeľ nie je členom Aliancie, musí spĺňať podmienky členstva v Aliancii.

Článok VIII

Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj

 1. Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj hlavne:
  1. koná v súlade princípov a dohôd vyjadrených v stanovách a vnútorných predpisoch Aliancie,
  2. zodpovedá za prípravu strategických/rozvojových plánov, ich riadenie a aplikáciu
  3. zodpovedá za správu hospodárskych záležitostí Aliancie, účtovníctvo Aliancie, správu majetku Aliancie a vykonanie ročnej účtovnej závierky. Ročnú účtovnú závierku predkladá valnému zhromaždeniu.

   Vykonaním úloh súvisiacich s hospodárením Aliancie má právo poveriť iné osoby.

  4. zodpovedá za oblasť fundraisingu a ľudských zdrojov,
  5. schvaľuje a podpisuje finančné operácie v súlade s platnými právnymi predpismi. Ich vykonaním môže poveriť iné osoby.
  6. zostavuje rozpočet Aliancie, oboznamuje s ním a jeho zmenami členov Aliancie.
  7. vydáva smernice v oblasti hospodárenia, rozpočtu, fundraisingu, ľudských zdrojov, stratégií a rozvoja ktoré musia byť v súlade so Stanovami a vnútornými predpismi Aliancie a sú záväzné pre osoby, ktoré zmluvne zabezpečujú chod Aliancie a napĺňanie jej programu
  8. navrhuje a zodpovedá za procesy vedúce k ochrane osobných údajov.
  9. schvaľuje a podpisuje finančné operácie v súlade s platnými právnymi predpismi. Ich vykonaním môže poveriť iné osoby,
  10. oslovuje schválených kandidátov na členov správnej rady.
 2. Ak programový riaditeľ nie je členom Aliancie, musí spĺňať podmienky členstva v Aliancii.

Článok IX


Revízor

 1. Revízor je kontrolným orgánom Aliancie.
 2. Revízor kontroluje dodržiavanie Stanov, hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom Aliancie.
 3. O výsledkoch vykonaných kontrol a o svojej činnosti raz ročne podáva správu valnému zhromaždeniu a správnej rade na zasadnutí správnej rady.
 4. Funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa.
 5. V situácii, keď pri kontrolnej činnosti revízor cíti konflikt záujmov, prípadne možné zdanie sa konfliktu záujmov, oznámi túto skutočnosť jednému z riaditeľov. Na túto skutočnosť poukáže aj v správe revízora.
 6. Revízor môže prizvať ku kontrolnej činnosti ďalšieho člena alebo člena správnej rady hlavne v prípadoch, keď by mohlo dôjsť u neho ku skutočnému, či zdanlivému konfliktu záujmov. Túto skutočnosť oznámi aspoň jednému z riaditeľov. Prizvanou osobou nemôže byť riaditeľ, ani osoba, ktorej činnosti sa kontrola týka.
 7. Voľba revízora spravidla prebieha aspoň dva mesiace pred ukončením jeho funkčného obdobia.
 8. Ak valné zhromaždenie pred uplynutím funkčného obdobia revízora nezvolí na ďalšie funkčné obdobie revízora, existujúci je obligatórne poverený dočasným vykonávaním funkcie revízora až do zvolenia nového, či do poverenia inej osoby dočasným vykonávaním funkcie revízora.
 9. Ak revízor nie je členom Aliancie, musí spĺňať podmienky členstva v Aliancii.

Článok X


Správna rada

 1. Správna rada je reprezentačným, poradným a dozorným orgánom Aliancie.
 2. Správna rada má minimálne 5 členov.
 3. Funkčné obdobie člena správnej rady sú tri roky. Člen správnej rady môže byť vo funkcii potvrdený opakovane.
 4. Práca v správnej rade je nehonorovaná, Aliancia môže uhradiť jej členom výdavky spojené s prácou pre Alianciu. Tieto musia byť schválené vopred riaditeľom.
 5. Správna rada hlavne:
  1. volí a odvoláva spomedzi členov správnej rady svojho predsedu,
  2. vytvára si vnútorné organizačné pravidlá,
  3. vyjadruje sa k rozvojovým plánom Aliancie,
  4. prerokúva výročnú správu Aliancie,
  5. prerokúva správu revízora,
  6. spolupracuje pri reprezentácii Aliancie,
  7. pomáha pri fundraisingu a vytváraní zdrojov pre trvalú udržateľnosť organizácie,
  8. podáva riaditeľom návrhy na doplnenie alebo zmenu vnútorných pravidiel alebo procesov,
  9. hodnotí aktivity a napĺňanie cieľov Aliancie, so svojím hodnotením oboznamuje riaditeľov a valné zhromaždenie členov Aliancie,
  10. potvrdzuje zánik členstva člena správnej rady v prípade, ak prestal spĺňať podmienky členstva v správnej rade Aliancie,
  11. odporúča valnému zhromaždeniu odvolanie člena správnej rady,
  12. valnému zhromaždeniu podáva návrh na odvolanie riaditeľa,
  13. navrhuje a volí riaditeľa v prípade, keď Aliancia nemá ani jedného riadne zvoleného riaditeľa a valné zhromaždenie nie je schopné šesť mesiacov po zániku funkcie/uplynutí funkčného obdobia ani zvoliť riaditeľa a ani rozhodnúť o poverení dočasným výkonom funkcie riaditeľa,
  14. navrhuje a volí revízora v prípadne neschopnosti valného zhromaždenia Aliancie zvoliť revízora ani poveriť niekoho dočasným výkonom tejto funkcie do pol roka po zániku funkcie, či po uplynutí funkčného obdobia,
  15. na návrh riaditeľa rozhoduje o veciach v jeho kompetencii v prípade, ak by u neho mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov,
  16. vykonáva mediáciu pri hlbších organizačných konfliktoch a pri pretrvávajúcich konfliktoch medzi riaditeľmi a spolupracovníkmi Aliancie.

Článok XI


Členovia správnej rady

 1. Za člena správnej rady môže byť navrhnutý každý, kto spĺňa podmienky členstva v Aliancii.
 2. Členstvo v správnej rade sa neviaže na existenciu členstva v Aliancii. Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa a s funkciou revízora Aliancie.
 3. Člena správnej rady navrhuje valnému zhromaždeniu riaditeľ alebo dvaja členovia Aliancie, prípadne dvaja členovia správnej rady. Kandidátov na členov správnej rady a kandidátov na zotrvanie vo funkcii v ďalšom funkčnom období schvaľuje valné zhromaždenie. Na schválenie kandidáta postačuje súhlas väčšiny prítomných členov AFP. O kandidátovi na člena správnej rady sa hlasuje verejne. Na schválenie kandidáta hlasovaním per rollam stačí nadpolovičná väčšina všetkých aktívnych členov.
 4. Po schválení kandidáta mu ponuku predloží riaditeľ Aliancie. Členom správnej rady Aliancie sa stáva spravidla po uvedení riaditeľom na najbližšom zasadnutí správnej rady – a to vyhlásením o prijatí funkcie člena správnej rady, resp. zotrváva vo funkcii vyhlásením o akceptovaní členstva v správnej rade v ďalšom funkčnom období. Vo výnimočných prípadoch uvedenie nového člena správnej rady a akceptácia členstva v správnej rade môže prebehnúť aj per rollam.
 5. Členstvo v správnej rade zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia, prípadne smrťou,
  2. vzdaním sa funkcie – osobne na zasadnutí správnej rady, alebo listom riaditeľovi Aliancie, ktorý o tejto skutočnosti bezodkladne informuje predsedu správnej rady.
  3. ak člen správnej rady prestane spĺňať podmienky členstva v správnej rade,
  4. odvolaním valným zhromaždením s vedomím správnej rady.

Článok XII


Čestní členovia správnej rady

 1. Bývalým členom správnej rady a bývalým riaditeľom môže valné zhromaždenie priznať štatút čestného člena správnej rady.

Článok XIII

Predseda správnej rady

 1. Predseda správnej rady koordinuje činnosť rady.
 2. Funkčné obdobie predsedu správnej rady je tri roky.
 3. Predseda správnej rady má právo vystúpiť na valnom zhromaždení aj v prípade, keď nie je členom Aliancie.

Článok XIV

Zasadnutie správnej rady

 1. Správna rada zasadá minimálne raz ročne.
 2. Zasadnutie správnej rady zvoláva riaditeľ, predseda správnej rady alebo revízor v dostatočnom predstihu, obvykle aspoň 7 dní vopred. V pozvánke na zasadnutie informuje o jej programe.
 3. Na zasadnutiach správnej rady sa okrem členov správnej rady zúčastňuje revízor, riaditelia a čestní členovia správnej rady. Predseda správnej rady môže buď riaditeľa/-ľov, alebo revízora, vylúčiť zo zasadnutia alebo jeho časti. Účasť ostatných osôb na zasadnutí správnej rady povoľuje predseda správnej rady.
 4. Zasadnutie rady vedie predseda správnej rady. Ak nie je na zasadnutí prítomný, zasadnutie vedie člen správnej rady, ktorý pôsobí v rade najdlhšie, ak takého nie je možné určiť, tak najstarší člen.
 5. Správna rada môže prijímať rozhodnutia len keď o nich hlasuje aspoň polovica jej všetkých členov.
 6. Správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou prítomných členov. Ak pri hlasovaní je rovnaký počet hlasov, rozhoduje hlas predsedu. Toto právo nie je prenosné na iného predsedajúceho zasadnutia.
 7. Hlasovať na zasadnutí správnej rady môžu len jej členovia. Čestný člen správnej rady nemá právo hlasovať na jej zasadnutiach.

Článok XV


Zásady hospodárenia Aliancie

 1. Aliancia hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 2. Zdroje Aliancie tvoria členské príspevky, dobrovoľné finančné a iné prostriedky vo forme príspevkov a darov od právnických a fyzických osôb, výťažkov z účelových akcií a verejných zbierok, úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch a výnosov z vlastnej činnosti.
 3. Rozhodnutia v oblasti hospodárenia ako aj prijatie nových záväzkov vykonávajú riaditelia Aliancie, pokiaľ Stanovy neurčujú inak. Opatrenia zabezpečujú ostatné orgány Aliancie podľa svojej pôsobnosti.
 4. Prostriedky Aliancie musia byť použité v súlade s cieľmi Aliancie.
 5. Priebežné informovanie členov Aliancie o hospodárení Aliancie upravia vnútorné predpisy.
 6. Aliancia zverejňuje informácie o svojom hospodárení vo výročnej správe. Informácie o hospodárení sa zverejňujú vždy s ohľadom na zákonné obmedzenia týkajúce sa zverejňovania osobných údajov.

Článok XVI


Zrušenie a zánik Aliancie

 1. O dobrovoľnom zrušení Aliancie a menovaní likvidátora rozhoduje jednomyseľný súhlas členov Aliancie.
 2. O použití majetku Aliancie zostávajúceho po vyrovnaní všetkých záväzkov rozhodne valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov na základe návrhu likvidátora. Likvidačný zostatok môže Aliancia, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, previesť na inú mimovládnu neziskovú organizáciu s podobným zameraním.

Článok XVII

Ostatné

 1. Tieto stanovy nahrádzajú predchádzajúce stanovy a zmeny stanov evidované na Ministerstve vnútra SR. Účinnosť nadobúdajú deň nasledujúci po ich schválení.

Bratislava, 29. 1. 2014

Datanest-logo
Výročné správy
Nájdete tu dokumenty, v ktorých sa dočítate, čo robíme, ako to robíme a odkiaľ sme financovaní. Čiže všetko dôležité o nás a našej práci, navyše v stručnom prehľade za každý rok.
Peter Kunder
Riaditeľ

Peter dokáže so záujmom hodiny presedieť nad štátnymi zmluvami a zákutia verejných obstarávaní či infozákona pozná ako málokto. Stál za väčšinou investigatívnych úspechov Aliancie a je otcom našich open datových projektov. Kým nebol u nás, novinárčil v SME a Pravde.

Scrolltotop-sk