Otázky pre prezidenta Policajného zboru k vyšetrovaniu lúpežného prepadnutia Hedvigy Malinovej

16. august 2007

Orgány činné v trestnom konaní doteraz neodpovedali na dôležité otázky o postupe vyšetrovateľov. Aliancia Fair-play zaslala prezidentovi Policajného zboru Jánovi Packovi vyhlásenie „Aby pravda dostala šancu“ spolu s otázkami, na ktorých zodpovedanie má verejnosť právo.

 1. Aké bolo nevyvrátiteľné alibi vypočúvaných osôb, ktorých podoba zodpovedala identikitu vytvorenom poškodenou?
 2. Kto ich alibi potvrdil, prípadne akými dôkazmi bolo podporené?
 3. Prečo nie sú vo vyšetrovacom spise výpovede týchto vypočúvaných osôb? Prečo neboli vypočutí ako svedkovia?
 4. Prečo sa vo vyšetrovacom spise nenachádza fotodokumentácia písma z blúzky a z obálky?
 5. Prečo vyšetrovateľ nezaradil do spisu potvrdenie od Slovenskej sporiteľne o tom, že bankomatová karta Hedvigy Malinovej bola po útoku naozaj zablokovaná?
 6. Prečo sa vo vyšetrovacom spise nenachádza meno a ani žiadna iná identifikácia osoby, ktorá údajne polícii za SLSP tvrdila, že bankomatová karta Hedvigy Malinovej nebola blokovaná? Prečo nie je uvedený presný čas, kedy k takejto výpovedi došlo? Prečo táto osoba nebola vypočutá ako svedok?
 7. Kde sa nachádza videozáznam z výsluchu Hedvigy Malinovej zo dňa 9.9.2006? Prečo napriek uisteniam ministra vnútra nebol doteraz poskytnutý advokátovi Hedvigy Malinovej?
 8. Na základe akých právnych predpisov sa tento záznam zhotovil napriek nesúhlasu svedka-poškodenej?
 9. Kto dal ministrovi vnútra k dispozícii dôkazný materiál (ukázaný médiám na tlačovej besede 12.9.2006)? Na akom základe?
 10. Kto poskytol ministrovi vnútra informácie z vyšetrovacieho spisu?
 11. Prečo vyšetrovateľ nezobral pri hodnotení dôkazov do úvahy diagnózy, ktoré stanovili lekári v deň útoku?
 12. Prečo sa vyšetrovateľ pri hodnotení znaleckých posudkov k písmu na blúzke a obálke stotožnil so záverom posudkov, že pravdepodobným pisateľom je Hedviga Malinová, napriek tomu, že znalci v posudkoch uvádzajú, že: „Zistené znaky a nedostatky uvedené vyššie (kvalita sporného materiálu) nám neumožňujú stanoviť jednoznačný záver skúmania.“
 13. Prečo neboli znalci pozvaní na výsluch, tak ako to predpokladá Trestný poriadok? Ich závery uvádzajú iba pravdepodobnú zhodu pisateľa – bez vyčíslenia pravdepodobnosti.
 14. Prečo vyšetrovateľ neprizval k znaleckému posudzovaniu znalcov z odboru psychiatria a psychológia, neurochirurgia, či neurológia?
 15. Prečo sa počas trestného stíhania neuskutočnilo opoznanie preverovaných osôb, ktorých podoba zodpovedala identikitu, prípadne konfrontácia týchto osôb s Hedvigou Malinovou?
 16. Prečo vyšetrovateľ nevyhotovil fotodokumentáciu zranení Hedvigy Malinovej v deň útoku?
 17. Prečo vyšetrovateľ nepredložil na znalecké posúdenie iné časti odevu Hedvigy Malinovej?
 18. Prečo vyšetrovateľ skúmal iba možnosť, že pred útokom Hedviga Malinová telefonovala, keď poškodená od začiatku uvádzala dve možné verzie komunikácie pred útokom – teda aj priamu komunikáciu.
 19. Prečo si vyšetrovateľ nevyžiadal záznamy kamier mesta Nitra a obchodného domu Tesco, aby preveril verziu, ktorú uvádzala Hedviga Malinová?
 20. Prečo sa konala obhliadka miesta činu a zaistenie dôkazov až 4 hodiny po útoku, napriek tomu, že svedkovia určili prítomnosť príslušníkov Policajného zboru na mieste činu už pred 9 hodinou ráno?
 21. Prečo vyšetrovateľ pri obhliadke miesta činu neotvoril kabelku a podrobne neopísal, čo sa v nej nachádza tak, ako to predpokladá Trestný poriadok a kriminalistické zásady?
 22. Prečo vyšetrovateľ nepostupoval pri obhliadke miesta činu v zmysle Trestného poriadku a kriminalistických zásad a nevyhotovil náčrt miesta, neurčil počiatočný bod merania a nezameral polohu nájdených vecí?
 23. Na základe akých právnych predpisov a pre aké trestné konanie vypočúvala polícia vo februári 2007 spolužiakov Hedvigy Malinovej?
 24. Prečo nebolo obnovené trestné stíhanie a preklasifikovaný trestný čin potom, ako sa policajný prezident pre médiá vyjadril, že fyzické násilie sa stalo, ale inak?
 25. Prečo doteraz nebola ako svedok vypočutá osoba, ktorá pred slovenskými médiami označila možného páchateľa? Aké informácie poskytla táto osoba polícii?
 26. S akými výsledkami skončilo preverovanie vysvetlenia, ktoré táto osoba podala?
V Bratislave, 16.8.2007

Scrolltotop-sk